MANIFEST


MANIFEST  de CREA, Plataforma per a l'educació visual, musical i tecnològica de les Illes Balears, 2012

El professorat de les àrees de Música, Educació Plàstica i Visual i Tecnologies de les Illes Balears ens mostram molt preocupats perquè les passes que s'estan fent per millorar la qualitat del sistema educatiu apunten a unes retallades significatives en aquestes matèries.

Seguint els plantejaments i les recomanacions dels dos documents de la UNESCO sobre educació artística:
 • La Hoja de Ruta para la Educación Artística, en la Conferencia Mundial sobre la Educación Artística: construir capacidades creativas para el siglo XXI Lisboa, 2006.
 • La Agenda de Seúl: Objetivos para el desarrollo de la educación artística, en la Segunda Conferencia Mundial sobre la Educación Artística, 2010.

Denunciam que això suposa:

 • Menysprear els ensenyaments artístics i tecnològics, justificant la seva reducció horària en base a una qüestionable millora de la qualitat de l'educació.
 • Marginar aquests ensenyaments trencant la seva trajectòria curricular en els diferents nivells educatius.
 • Ignorar la demanda de formació dels nostres joves en aquestes matèries.
 • Dificultar la feina del professorat, atesa la manca d'hores disponibles per al desenvolupament del currículum de la matèria.
 • Ometre els beneficis que proporcionen aquests ensenyaments a la societat, avalats per múltiples investigacions pedagògiques.
 • Obstaculitzar la igualtat social, ja que impossibilita l'accés d'aquests ensenyaments a les classes socials més desafavorides.


Creiem que les àrees de coneixement de les nostres assignatures han de merèixer el mateix respecte que totes les altres que conformen el conjunt de coneixements bàsics de l'etapa de l'educació obligatòria. Les assignatures més creatives i instrumentals no han de ser les primeres en veure’s afectades en els casos en què l'educació ha de patir reestructuracions, ja que està demostrat que l'educació artística i tecnològica contribueix de manera significativa en la millora del rendiment escolar en àmbits com la lectoescriptura i l'aritmètica, i proporciona beneficis humans i socials.

Per tant, demanam que:

 • ES RECONEGUI LA POSICIÓ D'IGUALTAT DE LES ÀREES ARTÍSTIQUES I TECNOLÒGIQUES AMB LA RESTA DE LES MATÈRIES DE L'ENSENYAMENT OBLIGATORI.

 • ES GARANTEIXI LA PRÀCTICA D'AQUESTES DISCIPLINES DINS DE L'HORARI ESCOLAR I NO AL MARGE.

 • ES DEFENSI L'EDUCACIÓ ARTÍSTICA I TECNOLÒGICA COM A ELEMENT ESSENCIAL I SOSTENIBLE PER A UNA EDUCACIÓ DE GRAN QUALITAT.

 • ES RESPECTIN AQUESTS CONEIXEMENTS PERQUÈ PROMOUEN PRÀCTIQUES CREATIVES I INNOVADORES APLICABLES A UN DESENVOLUPAMENT INTEGRAL SOCIAL, CULTURAL I ECONÒMIC DE LES SOCIETATS.

 • S'APLIQUIN POLÍTIQUES QUE AJUDIN AL RECONEIXEMENT PÚBLIC DE LA CONTRIBUCIÓ ESSENCIAL QUE AQUESTS ENSENYAMENTS APORTEN A LES PERSONES I A LA SOCIETAT.


SOM UNA EINA NECESSÀRIA PER SORTIR DE LA CRISI!!

No hay comentarios:

Publicar un comentario